Close

Alle kan skille sig ud – ingen er helt almindelig

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

”Hvad gør de fleste andre, som vil det samme som mig? Måske du så skal gøre noget andet, der fører i samme retning,” siger André Bjørn Nielsen, karriereråd­giver på Aalborg Universitet.
Foto: Privatfoto.

Ingen arbejdsgivere forventer, at du er en ny Elon Musk. Alle vil dog gerne se, hvordan du skiller dig ud. På den måde kan de få øje på, om du kunne være deres næste medarbejder.

Når du som nyuddannet skal ud på arbejdsmarkedet og finde et godt arbejde, er det en fordel at skille sig lidt ud.
Ingen forventer, at du er innovativ som Elon Musk eller har astronautpotentiale som Andreas Mogensen. Det er fint, hvis du er, hvad man kan kalde en helt almindelig ingeniør. Almindelige ingeniører er langt fra ens, og arbejdsgiverne har derfor brug for at se, hvilke nuancer der skiller den ene potentielle medarbejder ud fra den anden, siger André Bjørn Nielsen, karriererådgiver på Aalborg Universitet.
”Vi er vel alle sammen helt almindelige mennesker. Men det betyder ikke, at vi er ens. Vi kan alle bidrage med et eller andet, der er specifikt for os, og når man skal ud på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at have en kommunikativ indstilling til at vise sine nuancer,” siger han.
Som karriererådgiver oplever han, at det med at formidle de personlige nuancer er en disciplin, som mange studerende kan blive dygtigere til. Det gælder, når de går til karrieremesser, opsøger virksomhed med henblik på samarbejde om studieprojekter eller praktik – og når de søger job.
”Hvis man ikke skiller sig ud i sin ansøgning og CV, er man svær at få øje på for den HR-medarbejder, der måske sidder med en bunke med 100 ansøgninger. Og så kommer man ikke til samtale,” siger han.

.
Hvordan skiller du dig ud?
Tre vinkler til en lille analyse af, hvordan du kan skille dig ud i forhold til arbejdsmarkedet.

  • Personligt: Hvad er særligt ved dig og dine personlige interesser i forhold til
   at få job: Særlige interesser, særlige værdier og særlige, personlige egenskaber
   (struktureret, humoristisk osv.).
  • Fagligt: Hvad har du lavet på studiet, i praktik eller i fritiden, som gør, at du kan
   tilføje virksomheden værdi? Særlige kompetencer, særlige vidensområder og
   særlige erfaringer.
  • Kommunikativt: Hvordan finder du gode måder at kommunikere din profil på til
   arbejdsmarkedet? Hvilke gode og letforståelige eksempler har du på de to
   ­ovenstående perspektiver?

Tal din unikke profil frem
Du behøver ikke at gøre noget helt vildt specielt – medmindre du virkelig er ret speciel. Som ingeniøren, der søgte et job inden for programmering og derfor kodede sin egen hjemmeside til CV’et. Eller som den særligt humoristiske kandidat, der sendte et skrabelod med for at anerkende, at konkurrencen om jobbet var hård.
Almindeligvis er det nok at skille sig ud ved at have viden om virksomheden, før man henvender sig – og at være skarp på, hvad man gerne vil tale om, så man ikke spilder deres tid og selv får noget at vide, siger André Bjørn Nielsen.
En nyuddannet kan, ifølge karriererådgiveren, skille sig ud på tre parametre i forhold til arbejdsmarkedet: personligheden, fagligheden og den måde, vedkommende kommunikerer på (se boks).
”50 personer dimitterer fra samme uddannelse på samme tidspunkt. Alligevel er de ikke ens. De har ikke haft samme vilkår og opvækst. De er 50 forskellige personer med 50 forskellige erfaringsgrundlag, som har skrevet 50 forskellige projekter og har haft forskellige typer samarbejder,” siger han. ”Alle kommer ud med en unik profil, og det er det, du skal have talt frem: Hvad er forskelligt for dig i forhold til de andre 25 eller 100, der gerne vil arbejde i en bestemt virksomhed eller på et særligt felt,” tilføjer han.

Gør noget andet end de andre
Arbejdsmarkedet er et marked, hvor arbejdsgiverne er på udkig efter den arbejdskraft, som giver dem succes. Op-
gaven for en nyuddannet er at finde en vej ind. Ruten kan godt være lidt snoet.
”Prøv at tænke: hvad gør de fleste andre, som vil det samme som mig? Måske du så skal gøre noget andet, der fører i samme retning. Det kan for eksempel være at søge job inden for dit foretrukne felt uden for de store byer, hvor der er færre ansøgere. Søg til periferien først, så kan du få job i en større by senere.”
Et sidste godt råd fra André Bjørn Nielsen er at skille sig ud ved at opsøge tilfældigheden. Hvad mener han
med det?
”Det er at udfordre sig selv ved at gå til karrieremesse, selvom det måske sætter dig på kanten af din komfort­zone. Det er at kontakte virksomheder på messer eller på telefon med specifikke spørgsmål om et studieprojekt eller -job. Og når man har fået jobbet: Aktivt at opsøge viden og nye samarbejder i den virksomhed, man kommer ind i. At vise, at man er nysgerrig og gerne vil udvikle og lære i stedet for at være én, der regner med, at ens egne antagelser
er rigtige. Så bliver man lynhurtigt et kendt ansigt, der bliver tilbudt nye muligheder,” siger han.

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

“What do most others that want the same as me do? Maybe then you should do something different that lead the same direction,” says André Bjørn Nielsen, career counsellor at Aalborg University. Private photo.

No employer expects you to be the new Elon Musk. But everyone wants to see how you stand out, because then they can see if you could be their next employee.

When you, as a recent graduate, have to get into the workforce and find a good job, it can be an advantage to stand out a little.
No one expects you to be as innovative as Elon Musk, or have astronaut potential like Andreas Mogensen. It is fine if you are what you may call “a regular engineer”. But regular engineers are far from all the same, and employers need to see which nuances distinguish one potential employee from another, says André Bjørn Nielsen, career counsellor at Aalborg University.
“We are all regular people. But that does not mean that we are the same. We can all contribute with something, that is specific to us, and when you get into the workforce, it is important to have a communicative approach to showing your nuances,” he says.
As a career counsellor, he often experiences that communicating personal nuances is a task that many students can improve on. This is important when they go to career fairs, talk to companies about collaborations on course projects or internships — and when they apply for jobs.
“If you do not separate yourself from the crowd with your application and résumé, you will be hard to find for the HR employee who is looking through a pile of 100 applications. And then you do not get an interview,” he says.

How do you stand out?
Three angles for a small analysis of how you can stand out in relation to the labour market.

  • Personally: what is special about you and your personal interests in relation to getting
   a job: special interests. Special values. Special personal skills (structured, humorous, etc.).
  • Professionally: what have you done during your studies, internship, or your spare time that makes you able to add something to the company’s values? Special competences. Special areas of knowledge. Special experiences.
  • Communicatively: how do you find a good way to communicate your profile to the labour market? Which good and easily understandable examples do you have about the two previously mentioned perspectives?

 


Communicate your unique profile

You do not have to do anything extreme — unless you are extreme. Such as the engineer who applied for a job in programming, and therefore coded his own website for his résumé. Or the humorous candidate who sent a scratch ticket to acknowledge that the competition for the job was hard.
Usually, it is enough to stand out by having knowledge about the company before you contact it — and knowing exactly what you want to talk about so you do not waste their time and gain some knowledge yourself, says André Bjørn Nielsen.
A recently graduated engineer can, according to the career counsellor, stand out on three parameters in relation to the workforce: personality, professionalism, and the way they communicate (see box).
“50 people graduate from the same education at the same time. Still, they are not the same. They have not had the same terms and upbringing. They are 50 different people with 50 different experiences, that have written 50 different projects, and have different types of collaborations,” he says. “Everyone graduates with a unique profile, and that is what you have to communicate: what is the difference between you and the other 25 or 100 that want to work in a specific company or in a specific field,” says André Bjørn Nielsen.

Do something different
The labour market is a market where employers are looking for workers who give them success. The task for the recently graduated is to find a way in. The route can be a bit twisted.
“Try to think: what do most others who want the same as me do? Maybe then you need to do something different that ultimately leads in the same direction. It may be to apply to jobs within your chosen field outside of the big cities, where fewer people apply. Apply in the periphery first, then you can get a job in a larger city later.”
A last piece of advice from André Bjørn Nielsen is to stand out by looking for chance. What does he mean by that?
“It is to challenge yourself by going to a career fair, even if it may put you at the edge of your comfort zone. It is to contact companies at fairs or over the phone with specific questions about a study project or job. And when you have gotten the job: actively looking for knowledge and new collaborations in the company you are in. To show that you are curious and want to evolve and learn, instead of being someone who counts on their own assumptions being right. Then you quickly become a known face that is offered new opportunities,” says André Bjørn Nielsen.