Close

Bliv klogere på dig selv, så du kan sætte retning på din karriere

Nogle ved præcis, hvad de gerne vil arbejde med, når de er færdige med studierne. Andre må igennem en masse overvejelser om, hvilket job der er det rette for dem. DTU’s Karrierecenter giver gode råd til at sætte retning på overvejelserne.

I en travl hverdag kan det være svært at reservere tid til aktivt at tænke over vigtige valg af praktik eller eksamensprojekter. Derfor gælder det om at udnytte ledige tidslommer, som for eksempel om morgenen, når man er på vej til universitetet, anbefaler karriererådgiver Gitte Gladding fra DTU. Privatfoto.

Hvis du kan se en ende på din studietid, men det slet ikke er klart for dig, hvad alle de timer med næsen i bøgerne og al den lærdom, du har tilegnet, skal bruges til, er du ikke den eneste.

“Jeg møder rigtig mange, der ikke ved, hvad de vil, og hvad de kan. Ofte kommer de sent i gang med at gøre noget ved de spørgsmål, selv om de kan forekomme ret centrale. Men de står måske og skal i gang med deres bachelor- eller kandidatprojekt eller søge en praktikplads, og det har så førsteprioritet og optager tiden. Desuden kan opgaven også være lidt stor og uoverskuelig,” fortæller Gitte Gladding fra DTU’s Karrierecenter.

Senere bliver det ikke lettere af, at nogle nyuddannede har sværere ved at lande det første job, end de havde forestillet sig.

“Vi hører så meget om, at der er ingeniørmangel, og derfor forventer mange måske, at de da får et job, lige når de er færdige. Og det gør mange også, men slet ikke alle. Nogle kan få en afmægtighedsfølelse, når alle de jobs, de kigger på, kræver mindst fem eller ti års erfaring. Og så opstår spørgsmålet: Hvad vil jeg, og hvad kan jeg egentlig? Men alle skal nu nok få et job, selv om der godt kan gå noget tid,” siger hun.

Find dine energikilder

Når de studerende snakker med Gitte Gladding, vender hun ofte spørgsmålet om.

”Jeg plejer at spørge: Hvad har du kunnet lide at arbejde med undervejs i dit studie? Her tager jeg som regel ­udgangspunkt i projekter, opgaver ­eller kurser. Hvad fik du energi af? Hvad var sjovt og nemt?” spørger hun.

Det er vigtigt, at man kan se sig selv i jobbet.

”Derfor er det også afgørende at gøre sig klart, hvilket arbejdsliv man gerne vil have. Jeg spørger derfor også: Hvorfor vil du arbejde? Hvad betyder en karriere for dig? Har du nogle karriereforbilleder og hvorfor lige præcis dem?” fortæller Gitte Gladding.

For at sætte retning på drømme og ambitioner kræver det også, at man bliver klogere på sig selv.

En fornemmelse for ­arbejds­markedet hjælper dig til at sætte retning

  • Gå på opdagelse i jobannoncer – også selv om du ikke er jobsøgende. Find ud af, hvad en med din profil kan arbejde med. Det kan være i DTU’s Jobbank, på Jobfinder eller Jobindex, LinkedIn eller alumnenetværket.
  • Gør en indsats for at få et studiejob, og gerne hvor det er muligt at lave et projekt i en virksomhed.
  • Skab kontakt til en virksomhed med henblik på et praktikophold i løbet af en sommerferie.
  • Besøg alle events med virksomheder og alle ingeniørmesserne, hvor du kan møde interessante virksomheder. Her kan du prøve dig selv af og tjekke, hvilke virksomheder, der kunne være interessante at arbejde for.

”For eksempel er det gavnligt at blive bevidst om, hvilke værdier man prioriterer. Det spørgsmål kan man ofte også besvare med de værdier, man ikke har. Man kan prøve at indkredse, hvad man helt sikkert ikke vil gå på kompromis med. For eksempel kan det være, at man ikke vil arbejde om aftenen, fordi man vil prioritere sit familieliv, eller det kan være, at man ikke vil arbejde for en virksomhed, der ikke er meget miljøbevidst. De fleste er faktisk ret gode til at sætte ord på, når de først kommer i gang,” fortæller karriererådgiveren.

Det er også vigtigt at blive klar over sine præferencer. Vil man for eksempel helst arbejde alene, som del af et team, men med sine egne opgaver, eller er man den mere udadvendte type, der foretrækker et tæt samarbejde med teamet?

”Endelig skal man få hold på sine styrker. Er det drift, præcision og optimeringsarbejde, eller er man til det udviklende og idégenererende? Her er det godt at få input fra studiekammerater, undervisere og venner, for man kan godt selv være lidt blind i forhold til, hvor man har sin force. Måske kan man bruge en studiekammerat til at stille de rigtige spørgsmål,” fortæller Gitte Gladding.

Hun anbefaler at sætte tid af til dette arbejde og huske at starte i god tid, ­inden man skal træffe de afgørende valg, for eksempel i forhold til praktik eller eksamensprojekter. Så kan de fungere som afgørende trædesten til det første job.

”Men husk også, at det at sætte retning ikke er en pil, der går lige ud gennem hele livet. Man skal løbende mærke efter og se lidt bort fra andres ambitioner og ønsker og spørge sig selv: Hvad er mine ambitioner, hvad vil jeg gerne?” siger hun.

Some know exactly what they want to work with when their studies are completed. Others have to go through a lot of contemplations about what job is the right one for them. DTU’s Karrierecenter gives you some tips for setting the course for your considerations.

In busy everyday life it can be hard to take time to think about the important choice of internship or exam projects. Therefore, it is important to use free time – like the mornings when you are headed to the university – recommends career advisor Gutte Gladding from DTU. Private photo.

If you can see the end of your study time, but it is still not clear to you what you’re going to do with all your knowledge and qualifications, you are not the only one.

“I meet a lot of people who do not know what they want or what they can do. They often start late with asking the questions, even if they can seem fairly central. But they may be doing their bachelor project or their master thesis, or looking for an internship, and that is their first priority, and it takes their time. Furthermore, the task can be quite big and unmanageable,” says Gitte Gladding from DTU’s Karrierecenter.

It doesn’t get any easier later on, due to the fact that some recent graduates have a harder time landing their first job than they imagined.

“We hear a lot about how there is a lack of engineers, and therefore many may suspect that they will get a job just when they finish. And many do, but definitely not everyone. Some may feel discouraged when all the jobs they look at ask for at least five or ten years of experience. And then the question arises: what do I want, and what can I do? But everyone will get a job, even if it may take some time,” she says.

Find your energy sources

When the students talk to Gitte Gladding, she often turns the questions around.

“I usually ask: what did you like working with during your study? Here, I make a starting point out of projects, assignments, or courses. What did you gain energy from? What was fun and easy?” she asks.

It is important that you can see yourself in the job.

“Therefore it is vital to figure out what kind of work life you want. Therefore, I also ask: why do you want to work? What does a career mean to you? Do you have any career role models, and why exactly them?” says Gitte Gladding.

To set the course for your dreams and ambitions, you have to know yourself.

A sense for the workforce helps you set a course

  • Venture into the job listings – even if you are not applying for a job. Find out what ­someone with your profile can work with. Use DTU’s jobbank, Jobfinder, Jobinde, LinkedIn or the Alumni network.
  • Make an effort to get a study job where it is possible to create a project in the company.
  • Make contact with a company with the intention of getting an internship during the summer break.
  • Visit all events with companies and all engineering fairs where you can meet interesting companies. Here you can test yourself and check which companies could be interesting to work in.

“For instance, it is useful to know what values you prioritize. It is a question you often answer with the values you do not have. You can try to narrow down what you definitely do not want to compromise on. For instance, you may not want to work evenings, because you want to prioritize family life – or you may not want to work for a company which is not sustainable. Most are actually fairly good at putting words to this when they get started,” says the career advisor.

It is also important to know your preferences. Do you want to work alone, as a member of a team – but with your own assignments, or are you more of an extrovert, who prefers to work closely with a team?

“Finally, you have to keep track of your strengths. Are they management, precision, and optimizing work, or are they more developing and idea generating? Here it is good to get inputs from study buddies, teachers, and friends, because you might be a bit blind in regards to what your strongest sides are. Maybe you can use a study buddy to ask the right questions,” says Gitte Gladding.

She recommends putting time aside for this work and remembering to start early, before you have to make big decisions, in relation to internships or exam projects, for instance. Then they can function as stepping stones for the first job.

“But remember that setting a course is not an arrow that goes straight forward for your entire life. You have to keep feeling and look away from other people’s ambitions and wishes and ask yourself: what are my ambitions – and what do I want?” she says.