Close

Et studiejob kan give dig et forspring

Tips til karrieren:

 • Søg dit første job, mens du stadig er studerende. Så kan du også skrive i ansøgningen, at du er i gang med dit speciale.
 • Sommerferien er ikke en god periode at søge job i – dem, der skal ansætte dig, er sikkert på ferie og tænker først på nyansættelser igen i august-september måned. Vær klar med ansøgninger og CV i maj og juni.
 • Vær synlig. Jobmesser og speed-dating med virksomheder er eksempler på arrangementer, der kan holde dig i gang med at præsentere dig selv og øve din elevatortale (se artiklen Jobmesse – den uforpligtende jobsamtale). Begynd også at gå til arrangementer i din fagforening, dit praktiksted eller der, hvor du havde studiejob.
 • Vær opdateret fagligt. Man får sjældent et job på at sidde derhjemme og gemme sig bag computerskærmen. Vær synlig og deltag f.eks. i en relevant ph.d.-forelæsning, hvor der kan dukke mange interessante mennesker op. Har du et visitkort, kan du give det til dem du snakker med. Bagefter sender du også LinkedIn-invitationer ud til med en personlig hilsen og motivation for at I skal forbindes på LinkedIn.
 • Find andre. Der er mange ledige i Danmark – og dem kan du måske lære noget af. Jobsøgningsnetværk a la NJAM har over 24.000 medlemmer landet over og en del gratis arrangementer. Du finder dem både på LinkedIn, facebook og web.
 • Personlig velvære: Sørg for motion og dagslys, så du ikke bliver deprimeret og initiativløs. Vær stadig social og undgå at tabuisere din egen situation. Det er hverken forbudt at tage i biografen eller på en ferie med familie eller gode venner.

Hold gejsten oppe og begynd allerede at søge job under uddannelsen.

Er du så heldig, at du har haft et relevant studiejob, er du allerede foran på point, når du skal søge dit første job: Du har arbejds­erfaring, du har netværk, og du ved nok mere om, hvilket fagområde du vil satse på, end ham eller hende, der har siddet med snuden i bøgerne i fem år.

Ligesom det kræver disciplin at få afleveret sit speciale til tiden, er det krævende, hvis du er ledig som dimittend. Det kan jo ske, at du er blandt de 13,8 % nyuddannede, der mangler job den dag, du forlader dit uddannelsessted for sidste gang, se artiklen Velkommen på det skæve arbejdsmarked. Det er ikke nødvendigvis et problem, hvis du sørger for at holde dig i gang og holder motivationen oppe. Det kan være på helt dagligdags spørgsmål såsom at stå op, tage tøj på og få hverdagen til at fungere med familie og venner. Mærkeligt nok kan også ledige blive ramt af stress som en blanding af egne forventninger om at få sine kompetencer i spil hurtigst muligt, omgivelsernes pres og antallet af afslag på jobansøgninger. Det kan føles uendelig kedeligt kun at overholde deadlines fra Jobnets check-ind-system, Jobcenterets indkaldelser, møder med din jobkonsulent eller andre, der har en kontrolfunktion overfor dig, så sørg for at der også sker positive ting for dig.

Gør gerne alle opmærksom på, at du er jobsøgende. Hvem som helst. I første linje på din LinkedIn-profil. Til tante Odas fødselsdag og ingeniør Knuds afskedsreception. På jobmesser og til virksomhedsbesøg. Til Røde Kors-indsamlingen på lørdag eller til fodboldtræningen på onsdag. Det er ingen skam at skrive i en ansøgning, at du er ledig som nyuddannet, så det skal ikke være en hemmelighed, du bærer rundt på.

Sørg for at gå til faglige arrangementer, både med nyuddannede men også meget gerne i andre faglige fællesskaber. Spørg mindre virksomheder om de har brug for en ingeniør og inviter dig selv på kaffe. Du kan finde de mindre virksomheder i dit lokalområde ved at søge i Bisnode eller Proff.dk på brancher og antal ansatte.

Kilder: IDA, AAK, JobIndex, Jobsogningsguide.dk.

Career Advice:

 • Start applying for jobs, while you are still in school. Then you’ll also be able to write in your application that you are currently writing your thesis.
 • Don’t apply for jobs during the summer holidays – your potential employers are probably on holiday and won’t be thinking about hiring new employees till August or September. Have your applications and your résumé ready in May and June.
 • Be visible. Events such as job fairs and company speed-dating offer great opportunities for you to stay active and practice introducing yourself and rehearsing your elevator speech (see Jobmesse – den uforpligtende jobsamtale). You should also start attending events at your trades union and/or the company you interned at or had a student
  job at.
 • Keep up with your specific field. Sitting at home and hiding behind the computer screen will rarely get you a job. Be visible; for instance, attend relevant Ph.D. lectures – lots of interesting people might show up at these types of events. If you have a business card, you can give it to the people you talk to. Afterwards, send them a LinkedIn invitation with a personal note explaining why exactly you should connect on LinkedIn.
 • Find others. There are lots of unemployed people in Denmark – and you may learn something from them. Job search networks such as NJAM have over 24,000 members across the country and offer quite a few free events. You may find them on LinkedIn, Facebook, and online.
 • Personal well-being: make sure to exercise and get exposed to daylight; otherwise, you may become depressed and inactive. Keep socializing and avoid turning your present situation
  into a taboo subject. It’s perfectly okay to go see a movie or go on holiday with your family or good friends.

Keep your spirits up and start applying for jobs while you’re still in school.

If you were lucky enough to land a relevant student job, you already have an advantage, when you start looking for your first job: you have work experience, you have a network, and you probably have a better idea which professional field you want to bet on, than the person who has spent the last five years with their head buried in their books.

Just as finishing your thesis on time requires discipline, being unemployed as a recent graduate is demanding. You may be among the 13,8 per cent of recent graduates without a job at the end of their studies, see Welcome to the warped labor market. If you are able to keep yourself occupied and motivated, this may not necessarily pose a problem. This may depend on managing everyday issues such as getting out of bed, getting dressed, and socializing with family and friends. For some strange reason, unemployed people may also suffer from stress, caused by their own expectations of getting to use their skills as quickly as possible, pressure from their surroundings, and the number of rejections they get in connection with their job applications. When your online deadlines consist of reporting to the check-in system at Jobnet, dealing with summons from the Job Center, and attending meetings with your job consultant or other people, who somehow control you, life may seem utterly boring; make sure positive things also happen to you.

Make everyone aware that you are looking for a job. Anyone. In the first sentence on your LinkedIn profile. At Aunt Oda’s birthday and Knud the Engineer’s retirement party. At job fairs and when you visit companies. At Saturday’s Red Cross fund-raiser or Wednesday’s football practice. There no shame in explaining in your application that you are unemployed as a recent graduate; you should not carry that fact around like a dark secret. Make sure to attend professional events – those aimed specifically at recent graduates but also those that appeal to other professional groups. Ask smaller businesses if they need an engineer and invite yourself around for coffee. At Bisnode or Proff.dk you can find the smaller businesses in your area by searching for specific industries and number of employees.

Sources: IDA, AAK, JobIndex, Jobsogningsguide.dk.