Close

Mød virksomhederne på DSE-messen – de er der for at møde dig

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Uanset om du står med det ene ben på vej ud i erhvervslivet eller næsten lige er gået i gang med din uddannelse, kan DSE-messen være en kilde til inspiration.

Det er ikke uden omkostninger for virksomhederne at have en stand på DSE-messen. De bruger tid, penge og energi på det, og de gør det udelukkende for at møde de studerende.

”Omvendt har de studerende her en stor chance for at møde virkeligheden uden for universitetets mure og få en fornemmelse for, hvad virksomhederne efterspørger,” siger karrierekonsulent Trine Nordal Borglum fra Aalborg Universitet.

Gode råd

Vær klædt på med en kort præsentation af dig selv og forbered spørgsmål. Når du møder en virksomhed på en messe, har du kun ganske kort tid til at præsentere dig selv. Forbered fx en ’elevatortale’ – et slags mundtligt CV – og øv dig i at aflevere den på en autentisk måde, så du kort og klart kommer omkring disse punkter:

 • Fortæl, hvem du er og hvad du læser.
 • Fremhæv dine samlede kompetencer (fra dit studie, studiejob, praktik eller ­frivilligt arbejde) og din overordnede ­faglige profil frem for dine specifikke fag.
 • Fortæl om relevante problemstillinger, som du arbejder med, og hvordan du ser en kobling til det, som virksomheden beskæftiger sig med.
 • Vis entusiasme. Hvorfor er det spændende?

Hun anbefaler messen til alle studerende, uanset hvor i studiet man er. ”Det er et oplagt sted at få kontakt til en virksomhed, hvis man søger et fagligt relevant studiejob, skal i praktik eller er ude efter at etablere et virksomhedssamarbejde i forbindelse med et semesterprojekt eller et speciale,” siger hun.

Naturligvis er det smart, hvis du har researchet på virksomhederne først og gjort dig klart, hvad du vil snakke med den enkelte virksomhed om – selvom der også gerne må være plads til lidt freestyling og smalltalk. Her er nogle gode råd:

 • Sørg for, at dit cv og din LinkedIn-­profil er opdaterede og fremstår ­professionelle.
 • Forbered nogle spørgsmål. Det er nemmere at indlede en samtale med potentielle arbejdsgivere, hvis du har forberedt et par spørgsmål. Find ud af, hvad du gerne vil vide om den pågældende virksomhed.
 • Forbered en ’elevatortale’ – et slags mundtligt CV – som fremhæver dine samlede kompetencer og faglige profil.
 • Notér, hvem du har talt med med nogle få stikord på bagsiden af de visitkort og brochurer, som du har fået. Det gør det meget nemmere at sende den helt rigtige ansøgning og det helt rigtige CV i dagene efter messen.
 • Husk at følge hurtigt op efter messen, mens virksomhederne stadig kan huske dig. Skab kontakt via LinkedIn, ring eller send en mail, hvori du fx ­takker for samtalen. Bid mærke i, at nogle virksomheder ikke ønsker, at man fremsender CV eller ansøgning pr. mail, men i stedet uploader via deres hjemmeside.

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Regardless of whether you already have one foot in work life or only just started your education, the DSE-fair can be a source of inspiration.

It is not without cost for companies to have a stand at the DSE-fair: they spend time, money, and energy on it – and they do it just to meet the students.

“At the same time, the students have a great chance at meeting reality outside of the university’s walls and getting a sense of what the companies are looking for,” says career consultant Trine Nordal Borglum from Aalborg University.

She recommends the fair to all students, regardless of where in their education they are.

Tips

Prepare a short presentation of yourself and some questions. When you meet a company at a fair, you only have short time to introduce yourself. Prepare an ­elevator pitch – a sort of oral résumé – and practice delivering it in an authentic way so you get across these points:

 • State who you are and what you study.
 • Highlight your collected competencies (from your study, study job, internship, or volunteer work) and your overall professional profile rather than specific courses.
 • Mention relevant issues that you work with and how you see a connection to what the company works with.
 • Show enthusiasm – why is it exciting?

“It is an obvious place to get in contact with a company if you are looking for a relevant study job, have to find an internship, or are looking to establish a company collaboration in connection to a semester project or a thesis,” she says.

Of course, it is smart to have researched the companies beforehand and know what you want to talk to each company about – even if you should leave some space to freestyle and smalltalk. Here are some tips:

 • Make sure your résumé and LinkedIn-profile are up-to-date and appear professional.
 • Prepare some questions. It is easier to start a conversation with potential employers if you have prepared questions. Find out what you want to know about each company.
 • Prepare an elevator pitch – a sort of oral résumé – which highlights your competencies and professional profile.
 • Note whom you spoke to in a few keywords on the back of business cards and brochures you receive. That makes it easier to send the right application and résumé in the days following the fair.
 • Remember to follow up soon after the fair, while the companies still remember you. Make contact via LinkedIn, call, or send an email and thank your contact for the conversation. Note that some companies do not want you to send résumés or ­applications via email, but would rather you upload it online.