Close

Når nerverne går i selvsving

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Mange oplever et kæmpe ubehag, når de skal til eksamen eller bare tale til en gruppe, men der er hjælp at hente.

Hvis du er angst for at gå til eksamen eller tale til en gruppe, er du ikke alene. I DJØF’s studielivsundersøgelse fra 2017 svarer syv procent af de studerende, at de har anvendt præstationsfremmende midler i forbindelse med deres uddannelse, herunder betablokkere for at få bugt med hjertebanken, mens en dansk undersøgelse fra YouGov i 2011 viser, at 20 procent har det skidt med at tale foran en gruppe kollegaer.

Psykolog Monica Tafdrup Notkin, der har hjulpet mange mennesker til at turde tage ordet, giver gode råd til, hvordan man får bugt med angsten.

Hvorfor kan man blive nervøs forud for en eksamen eller et oplæg?

Det er meget almindeligt at være nervøs eller anspændt i visse situationer, men jeg møder mange mennesker, der bliver angste ud over det almindelige. Alene det at skulle til eksamen eller tale til en gruppe kan næsten tage livet af dem. Det kan være studerende, der er kommet ind på kvote 2, som kan føle, at de ingenting ved, og at de egentlig ikke er berettigede til at være på studiet. De er bange for at falde i, for at blive afsløret. Så er der andre, der er meget perfektionistiske og stiller så høje krav til sig selv, at de er bange for ikke at leve op til deres egne forventninger. De tror måske også, at underviseren har lige så høje forventninger, fordi de plejer at score godt, og det kan være svært at leve op til.

For alle gælder, at angsten kan følge dem gennem hele studiet – og ind i arbejdslivet. De frygter at dumpe, senere at blive fyret og at blive anset som et nul. Dybest set er der tale om en grundangst for at blive udstødt af flokken.

To steder har du selv mulighed for at ­stikke en kæp i hjulet på den onde cirkel:

  • Du kan ikke styre dine tanker, men du kan vælge, om du vil lade dig rive med af dem eller aktivt komme med ­støttende, opmuntrende ’tilråb’.
  • Hvis du får hjertebanken, bliver ­anspændt eller begynder at ryste, kan du arbejde med din vejrtrækning: Sørg for at trække vejret stille og roligt helt ned i maven og fornem, hvordan du har jordforbindelse.

Illustration: Monica Tafdrup Notkin.

Men kan nervøsitet ikke fremme ­præstationen?

Hvis man har et ønske om at ­præstere, kan man mobilisere nogle ekstra kræfter, så en smule nervøsitet kun er ønskværdig. Hjernen kører lidt hurtigere, og man er mere effektiv. Men nogle bliver så nervøse, at de kan få så voldsomme fysiske symptomer, at de for eksempel tænker, at de bliver nødt til at melde sig syge. De er bange for, at systemet bryder sammen på grund af overbelastning. Lige i øjeblikket føler de en enorm lettelse, men bagefter er det som at tisse i bukserne i frostvejr. Det luner lige et øjeblik, og så bliver det rigtig koldt. Bagefter følger problemerne og selvhadet. Hvis man så skal til sygeeksamen, har man ovenikøbet den ubehagelige erfaring i baghovedet, at sidste gang var man så nervøs, at man følte sig nødsaget til at melde afbud, og så er man havnet i en ond cirkel.

Hvordan bliver følelser, tanker og adfærd påvirket af præstationsangsten?

De fysiske symptomer er ofte voldsom hjertebanken, man rødmer og begynder at svede. Man kan også ryste på hænderne og benene – og måske også i stemmen. De fleste tror, at de bliver opfattet som inkompetente, fordi de er så nervøse, men det kan man ikke konkludere. Der er heller ingen sammenhæng mellem, hvor nervøse deltagerne oplever sig selv, og hvor nervøse tilhørerne oplever dem. Jeg har haft hundredvis af kursister til mine workshops, som alle er overbeviste om, at det er tydeligt for enhver, hvor nervøse de er, men i langt de fleste tilfælde gælder det ikke.

Psykolog Monica Tafdrup Notkin har skrevet håndbogen ’Få mod til at tale’.

Læs mere om bogen og hende her: www.korttidsterapi.dk/talerkursus.

Hvordan håndterer man bedst sin angst?

Vi kan ikke styre vores tanker, men vi kan styre, om vi tror på dem, eller om vi stiller spørgsmålstegn ved, om det nu kan være rigtigt.

Hvis man for eksempel tænker, at ”hvis jeg laver en fejl, bliver jeg fyret, for det er simpelthen for pinligt, at jeg ikke magter den her situation”, kan det være en god idé at skifte perspektiv. For hvis det nu er en kollega, der laver en fejl, kan man jo godt se, at det ikke er ensbetydende med, at vedkommende står til fyring. Det er afgørende at få korrigeret sine frygtfantasier i forhold til virkeligheden og øve sig i støttende tanker.

Tænk for eksempel på den situation, at du har et lille barn, der er ved at lære at gå. Første gang barnet giver slip, siger man jo ikke: ’Nu falder du, du er kluntet, du går grimt, du slår dig, du lærer aldrig at gå’. Hvis en mor sagde sådan, ville man sige, at hun var ondskabsfuld, men sådan er der mange, der taler til sig selv i stedet for at være støttende og opmuntrende.

Man skal også huske på, at der generelt er en enorm hjælpsomhed. Hvis man for eksempel går i stå, kan man fint sige: “Jeg tabte lige tråden, hvor kom jeg fra? Og så vil man helt sikkert få hjælp”.

Hvornår skal man søge professionel hjælp?

Hvis man begynder at undgå bestemte situationer og for eksempel melder sig syg, hvis man skal holde oplæg eller til eksamen, har man brug for hjælp. Når man bliver overmandet af katastrofetanker, som ’jeg dropper ud af studiet’, ’jeg bliver arbejdsløs’, eller ’jeg ender som posedame på strøget’, og forestiller sig en total social deroute, der går lige lukt ned i afgrunden, så har man brug for at få korrigeret sine tanker og for at lære at generere støttende tanker og få en mere realistisk virkelighedsopfattelse.

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Many experience great discomfort when they have an exam, or just have to talk to a group. But you can get help.

If you get anxious about exams or speaking in a group, you are not alone. In DJØF’s study life survey from 2017, seven per cent state that they have used performance enhancing drugs in relation to their education — one such example is beta blockers, which are used to reduce heart palpitation. And a Danish study from YouGov in 2011 shows that 20 per cent dislike speaking in front of a group of colleagues.

Psychologist Monica Tafdrup Notkin, who has helped a lot of people gain the confidence to speak up, gives tips for how to get rid of anxiety.

Why can you get nervous before an exam or a presentation?

It is very common to be nervous or tense in certain situations. But I meet a lot of people who experience more than a regular amount of anxiety. Just having an exam or speaking to a group of people can almost kill them. It might be students who applied through quota 2 and may feel that they know nothing, and actually are not meant to be on the course. They are scared of falling, of being caught. Then there are others who are perfectionists and set such high standards for themselves that they are scared of not living up to their own expectations. They may think that their teachers have just as high expectations, because they usually do well, and they can be hard to live up to.

It is true for everyone that anxiety can follow them through the entire degree — and into their work life. They fear failing the course, later getting fired, and being viewed as a nobody. Basically, it is a fundamental fear of getting excommunicated from the flock.

Two places that you have the option of breaking the evil circle:

  • You cannot control your thoughts, but you can choose whether you get carried away by them or actively make supportive and encouraging ‘cheers’.
  • If you get heart palpitations, get tense, or start to shake, you can work with your breathing: make sure to breathe in peacefully all the way into your stomach, and pay attention to how you are grounded.

Illustration: Monica Tafdrup Notkin.

But can nervousness enhance a presentation?

If you wish to perform, you can mobilise some extra powers, so a bit of nervousness is good. The brain speeds up, and you become more effective. But some become so nervous that they can get so extreme physical symptoms and they might think they have to call in sick. They are afraid that the system breaks down due to an overload. In the moment, they feel a great relief, but afterwards, it is like peeing your pants in cold weather. It warms you for a moment, but then it gets very cold. Afterwards come the problems and the self-loathing. If you have to do a re-examination, you furthermore have the unpleasant experiences in the back of your head — that last time you were so nervous you had to cancel — and then you are in a vicious circle.

How are feelings, thoughts, and behaviour affected by performance anxiety?

The physical symptoms are often extreme heart palpitations, red cheeks, and sweating. Your hands and legs might shake—maybe also your voice. Most think that they are being perceived as incompetent because they are so nervous. But that is not something you can conclude. There is also no connection between how nervous the participants feel they are and how others perceive them. I have had hundreds of clients in my workshops who are all convinced that it is visible to anyone, how nervous they are, but in most cases, it is not so.

Psychologist Monica Tafdrup Notkin has written the handbook ‘Få mod til at tale’ (‘Get the courage to speak’).

Read about the book and her here: www.korttidsterapi.dk/talerkursus.

What is the best way to handle the anxiety?

We cannot control our thoughts. But we can control whether we believe them or question whether they can be true.

If, for instance, you think that ‘if I make a mistake, I will be fired, because it is too embarrassing that I don’t know how to handle this situation’, it might be a good idea to change perspective. If there is a colleague who makes a mistake, you can see that it does not mean that they are about to get fired. It is important to correct your fear fantasies in relation to reality and practice supportive thoughts.

For instance, think of the situation where you have a little child who is learning to walk. The first time the child lets go, you do not say ‘now you fall, you are clumsy, you walk weirdly, you will hurt yourself, you will never learn to walk’. If a mother said that, you would say she was cruel. But there are many who talk to themselves like that, instead of being supportive and encouraging.

You should also remember that there generally is a lot of help to get. If you come to a halt, it is perfectly ok to say: I lost my train of thought, where was I? And then you will probably get help.

When should you seek professional help?

If you start to avoid certain situations – for instance, by calling in sick if you have a presentation or an exam – you need help. When you are ­overwhelmed by catastrophic thoughts like ‘I will drop out of the course’, ‘I will be unem­ployed’, or ‘I will end up homeless’ and imagine a complete social detour, that ends in a black hole, then you need to get your thoughts corrected and learn to generate supportive thoughts and get a more realistic world view.