Close

Studiet er andet end universitetet

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Ingeniørstudiet rummer masser af muligheder for at komme uden for universitetets mure i studietiden. Grib dem, siger en karrierevejleder og HR-direktør samstemmende. Læs her hvorfor.

Hvis man tager på udveksling, får man nogle meget håndgribelige erfaringer i at begå sig i et andet land og i en anden kultur. Man får et internationalt mindset og en international kulturforståelse, siger karrierevejleder Christian Friis-Nielsen fra Aalborg Universitet. Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab, 2007-2018.

Uanset om man under studiet samarbejder med en virksomhed eller tager på udveksling, og uanset om det foregår i Danmark eller et sted ude i den vide verden, kan sådan et ophold få stor betydning.

”Man kan ikke undgå at blive klogere på sig selv. Man bliver klar over sine præferencer, og det er et udgangspunkt for at kunne navigere. For man skal vide, hvem man selv er for at finde vej og for at kunne sætte retning på sin karriere,” siger karrierevejleder Christian Friis-Nielsen fra Aalborg Universitet.

Udbyttet af et samarbejde med en virksomhed undervejs i studiet er næsten altid værdifuldt. ”Selv et mindre projekt kan være nok til, at der går en prås op for én. Man forstår sin egen uddannelse i en større sammenhæng og bliver klar over, hvad man kan bruge den til senere hen. Man får prøvet sin faglighed af og får måske en motivation i forhold til det, man ellers sidder og nørkler med,” siger han.

Teori kobles med praksis

Christian Friis-Nielsen sammenligner et projektorienteret forløb i en virksomhed med at tage timer på en køreskole.

”På køreskolen lærer man al det teoretiske, som man skal vide for at navigere i trafikken, men man bliver ikke nogen habil bilist, før man kommer ud på gader og stræder og også lærer alle de uskrevne regler. På samme måde kan et projektorienteret forløb i en virksomhed kvalificere én til at træde ud på arbejdsmarkedet,” fortæller han.

Internationalt mindset

Hvis man vælger at lægge noget af sin uddannelse i udlandet, får man et CV med gode erfaringer, men også en solid bagage.

”Det giver én nogle meget håndgribe­lige erfaringer i at begå sig i et andet land og i en anden kultur. Man får et internationalt mindset og en international kulturforståelse, som man sagtens kan få brug for i en dansk kontekst, hvis man for eksempel kommer til at arbejde i en virksomhed med internationale afdelinger og medarbejdere. Også selvom de ikke lige kommer fra det land, hvor man har været på udveksling – men erfaringer derfra gør, at man har en anden tilgang og har en fingerspidsfornemmelse for kulturelle ligheder og kulturelle forskelle,” siger Christian Friis-Nielsen.

Flere danske studerende tager på udveksling.

Hår på brystet

I ingeniørvirksomheden NIRAS med flere end 1.000 ingeniører har nyuddannede med erhvervserfaring ofte også et fortrin.

”Det kommer naturligvis an på, hvilken stilling vi ønsker besat, men det giver naturligvis noget mere hår på brystet, at man har været i praktik eller haft et studiejob i en virksomhed. Så ved man, at der stilles krav om deadlines, man kender gangen i en virksomhed og har forståelse for, at andre har opgaver, der skal løses og prioriteres. Det er også et tegn på, at man har haft overskud til andet end at læse, og at man interesserer sig for sin omverden,” siger direktør for HR og kommunikation Susanne Kynne Frandsen.

NIRAS har i de senere år investeret i mange internationale forretningsområder inden for blandt andet vind­energi, havne og fødevarefremstilling.

”Derfor har vi en del udstationeringer, og hvis det er den vej, man vil gå, er det klart en fordel at have boet, læst eller arbejdet i udlandet i en periode. Det viser jo, at man er selvstændig og kan begå sig i en fremmed hverdag på et fremmed sprog,” siger hun.

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

The engineering course contains a lot of opportunities to get outside the university’s walls during your study time. Seize them, say both a career counsellor and HR manager. Read more about why here.

If you go on exchange, you get some very tangible experiences in working in a different country and culture. You get an international mind-set and an international culture under­standing, says career counsellor Christian Friis-Nielsen from Aalborg University. Source: Universiteternes Statistiske Beredskab, 2007-2018.

Regardless of whether you collaborate with a company during your study, or go on exchange — and regardless of whether it is in Denmark or overseas – a thing like that can have great meaning.

“You can’t avoid getting to know yourself better. You get to learn your preferences, and that is a starting point for being able to navigate. ­Because you need to know who you are, to be able to find your way and set your course for a career,” says career counsellor Christian Friis-Nielsen from Aalborg University.

The gains of a collaboration with a company during your study are almost always valuable. “Even a smaller project can be enough to get a grip. You understand your own education in a bigger context, and get wiser about what to use it for later on. You get to test your professionalism, and might get motivation in relation to what you are working on,” he says.

Theory connects with practice

Christian Friis-Nielsen compares a project oriented process in a company with taking lessons at a driving school.

“At the driving school, you learn all the theoretical stuff you have to know in order to navigate in the traffic, but you don’t become a good driver until you make it to the streets, and learn the unwritten rules as well. In the same way, a project oriented process in a company qualifies you to step out into the workforce,” he explains.

International mind-set

If you choose to have some of your education abroad, you will get a résumé with good experiences, but also a solid baggage.

“It gives you some very tangible experience of working in a different country and a different culture. You get an international mind-set and an international cultural understanding that you definitely can use in a Danish context, if you, for instance, end up working in a company with international departments and colleagues. Even if they do not come from the country you were in exchanged in – but the experience means you have a different approach and sense of cultural likenesses and differences,” says Christian Friis-Nielsen.

More Danes study on exchange.

Chest hair

In the engineering company NIRAS, with more than 1,000 engineers, a recent graduate with work experience often has an advantage.

“It naturally depends which position we want to fill, but it naturally gives some chest hair if you have had an internship or a study job in a company. Then you know that there will be demands about deadlines, you know how a company works, and you have an understanding about how everyone has their tasks that have to be solved and prioritised. It is also a sign that you have energy for more than studying, and you have an interest in the world around you,” says manager of HR and communication Susanne Kynne Frandsen.

NIRAS has recently invested in many international business fields — for instance in wind energy, harbours and food production.

“This is why we have a lot of stationing, and if that is a road you want to go down, it is clearly an advantage to have lived, studied, or worked abroad for a period. It shows that you are independent and can work in a different daily day and language,” she says.