Close

Udveksling forener rejsedrømme og faglige ambitioner

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Der kan være mange gode grunde til at læse et semester i udlandet. Victor Boserup fra DTU havde både faglige og personlige drømme. Dem fik han opfyldt i Canada.

Når man kan se en ende på sin uddannelse og aldrig har prøvet andet end at gå i skole eller at læse, kan man overveje, om man måske undervejs skulle have prøvet noget andet. Det er ikke for sent, selv om man er begyndt på universitetet.

”Jeg gik fra 9. klasse til gymnasiet og derfra direkte videre på universitetet. Jeg havde haft en idé om at tage et sabbatår og komme ud at rejse, men jeg valgte at fortsætte studierne, fordi jeg også havde lyst til at komme i gang med min uddannelse. Derfor havde jeg lovet mig selv, at jeg ville rejse på studiet og på den måde opleve lidt af verden. Så kunne jeg kombinere det at opleve en ny kultur med at læse og samtidig ikke afbryde mine studier,” fortæller Victor Boserup, der er i gang med kandidatuddannelsen i Byggeteknologi på DTU.

Et studieophold giver andre oplevelser end de rent faglige. Her er Victor Boserup (tv.) i en ­tandem-kajak ud for nordøstkysten af Vancouver Island for at se på spækhuggere. Privatfoto.

Indflydelse på studiet

I efteråret 2016 tilbragte Victor Boserup et semester på The University of British Columbia i Vancouver, hvilket ændrede hans studieforløb.

”Her tog jeg kurser i blandt andet strukturel dynamik inden for bygninger. Jeg valgte at fokusere på seismik – en lidt speciel vinkel i Danmark, men ret aktuel i Vancouver. Når vi snakker dynamik i Danmark, handler det som regel om vindens påvirkninger på bygninger. I Vancouver har man meget seismisk aktivitet og derfor ­fokus på de seismiske påvirkninger. Da jeg kom hjem, skrev jeg mit bachelorprojekt inden for det område og senere også mit speciale. Så mit udvekslingsophold har haft stor indflydelse på mit studie,” fortæller han.

Victor Boserup er sikker på, at man sagtens kan få en god karriere uden at have været på udveksling, men det giver nogle fortrin.

”Jeg føler mig ret sikker på, at opholdet har styrket mig både personligt og fagligt. Verden er blevet lidt mindre, og jeg ser lidt flere muligheder for også at få et job i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark, der for eksempel bygger broer i udlandet og derfor har seismiske specialister ansat,” siger han.

På det personlige plan har opholdet også været en oplevelse.

”Det var spændende at opleve en anden kultur, også selv om Vancouver sammenlignet med andre steder i verden ikke er så fremmed endda. Men jeg mødte studerende fra hele verden og fik mange relationer til både lokale og internationale medstuderende,” fortæller Victor Boserup.

Victors gode råd til andre med ­planer om at tage på udveksling

Kom i gang i god tid
Jeg deltog i det første informationsmøde om udveksling allerede i begyndelsen af 2. semester. Selv om man lige er startet og måske ikke kan overskue andet end at gå på universitetet, er det vigtigt at komme tidligt i gang med at undersøge mulighederne – specielt hvis man vil uden for Europa.

Få hjælp fra dit universitet
Universiteterne afholder typisk introduktionsmøder hvert semester. Meld dig til dem og find ud af, hvilke universiteter der er spændende, og hvilke der kan være relevante for dig. Mange steder er der krav om bestemte karaktergennemsnit.

Vælg det rigtige universitet
Gør op med dig selv, om du vil vælge efter faglighed eller den kultur, som universitetet er en del af. Man skal trods alt bo der i et halvt år og kunne trives både fagligt og kulturelt. Jeg valgte for eksempel, at det skulle være et engelsktalende land, så der ikke var nogen sprogbarrierer.

Tag afsted i god tid
Det kan være udfordrende at finde det rigtige sted at bo, især hvis det udenlandske ­universitet ikke tilbyder en bolig gennem udvekslingsaftalen. Derfor er det en god idé at tage afsted flere uger i forvejen, så der er tid til at finde en bolig inden studiestart.

Hæng ikke for meget ud med dine landsmænd
Der vil typisk være andre danskere på det udenlandske universitet, men prøv alligevel at skabe relationer til de lokale og de andre udvekslingsstuderende.

Læs mere på www.studyabroad.dtu.dk eller www.internationaltkontor.aau.dk .

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

There can be a lot of good reasons to study a semester abroad. Victor Boserup from DTU had both professional and personal dreams; he achieved those in Canada.

When you can see an end to your studies, and have never tried anything but school or studying, you can consider whether you should have tried something else for a while. It is not too late, even if you have already started university.

“I went from ninth grade, to high school, and directly onto university. I had an idea about taking a gap year and travelling, but I chose to continue my studies, because I also wanted to get on with my education. So I promised myself I’d travel during my studies, and experience the world in that way. Then, I could combine experiencing a new culture with studying, and still not interrupt my studies,” says Victor Boserup, who is studying his master’s degree in Byggeteknologi at DTU.

An exchange programme grants you other experiences than just the professional ones. Here is Victor Boserup (left) in a tandem kayak on the north-easter coast of Vancouver Island to watch orcas. Private photo.

Influence on the study

In the fall of 2016, Victor Boserup spent a semester at The University of British Columbia in Vancouver. It changed his course of study.

“I took courses in structural dynamic in buildings, amongst other things. I chose to focus on seismic — a kind of special angle in Denmark, but fairly relevant in Vancouver. When we talk about dynamics in Denmark, it is usually about the wind’s influence on buildings. In Vancouver, there is a lot of seismic activity, and therefore focus on the seismic influences. When I came home, I wrote my bachelor project within the field, and later my dissertation. So my exchange has had a great influence on my education,” he says.

Victor Boserup is sure that you can get a good career without having been on exchange, but it gives an advantage.

“I feel fairly sure that the experience has strengthened me personally and professionally. The world has become a bit smaller, and I see more opportunities to get a job abroad or in an international company in Denmark that could build bridges abroad and therefore have seismic specialists hired,” he says.

On a personal level, the exchange has also been an experience.

“It was exciting to experience a different culture — even if Vancouver, compared to other places in the world, is not so foreign at all. But I met students from all over the world, and formed friendships with both local and international students,” tells Victor Boserup.

Victor’s advice for others with plans of going on exchange

Start early
I participated in the first information meeting about exchange at the start of the second semester. Even if you’ve just started and might not be able to keep track of anything but studying, it is important to start early when looking into the possibilities—especially if you want to go outside of Europe.

Get help from your university
The universities typically have introduction meetings every semester. Sign up for those and find out which universities are exciting, and what could be relevant for you. A lot of places only admit people with a certain grading average.

Choose the right university
You have to decide whether to choose by professional standards or the culture that the university is a part of. After all, you do have to live there for half a year and be able to thrive both professionally and culturally. For instance, I decided that it had to be an English speaking country, so there would not be any language barriers.

Go early
It can be a challenge to find the right place to live, especially if the foreign university does not offer housing as a part of the exchange programme. Therefore, it might be a good idea to go a few weeks in advance, so there is time to find a place to live before the course starts.

Do not spend too much time with your countrymen
There will typically be other Danes at the foreign university, but do try to make friends with the locals and other exchange students.

Read more at www.studyabroad.dtu.dk or www.internationaltkontor.aau.dk .